Polityka prywatności

Polityka prywatności DISH ORDER

 1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest SETO SUSHI Stanisława Małachowskiego 47, Będzin, 42-500, Poland, michał.szumera@vp.pl (dalej „my” lub „nas”).
  • Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami pod powyższym adresem.
  • W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w kontekście świadczenia naszych usług w zakresie zamówień online. Dane osobowe to indywidualne informacje o Państwa sytuacji osobistej lub faktycznej. Dalsze szczegóły dotyczące świadczenia naszych usług można znaleźć w naszych OWU. Dane osobowe, które zbieramy na Państwa temat, przetwarzamy wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich osobom trzecim
  • Podczas korzystania z naszych usług gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
   • Aby złożyć u nas zamówienie online, konieczne jest podanie nam swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Jeśli usługa obejmuje również dostawę, gromadzimy również adres dostawy. Dane te są nam niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Mają Państwo również możliwość założenia własnego konta. Dzięki temu będą Państwo mogli szybko i łatwo składać kolejne zamówienia w późniejszym terminie. Przetwarzanie tych danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i jest niezbędne do realizacji umowy między Państwem a nami. Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi realizację dokonanego zamówienia.
   • Dla celów dokonania oceny Restauracji i naszego zarządzania jakością, możemy wykorzystać dane osobowe podane przy zamawianiu online do wysłania wiadomości SMS lub e-mail z prośbą o opinię na temat zamówienia online, po jego zrealizowaniu. Ma ona na celu zarówno poprawę obsługi gości, jak i wzmocnienie wizerunku restauracji wobec innych gości i dlatego może być wyświetlona na stronie internetowej restauracji, jak również na innych platformach służących przekazywaniu opinii. Sami mogą Państwo zdecydować, czy opinia ma być anonimowa, czy też chcą Państwo podać swoje imię i nazwisko. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolna zgoda użytkownika, zebrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne.
   • Niektóre dane osobowe są zbierane automatycznie przez urządzenie końcowe (komputer, telefon komórkowy, tablet itp.) podczas korzystania z usługi zamawiania online. Rejestrowane są: adres IP używany obecnie przez urządzenie końcowe, data i godzina, typ przeglądarki i system operacyjny urządzenia końcowego oraz wywoływane strony. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji naszej oferty i poprawy jakości usług. Wskazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią nasz uzasadniony interes.
   • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami (np. poprzez zapytanie z wykorzystaniem podanych przez nas danych kontaktowych), przetwarzamy tylko te dane osobowe, które nam Państwo przekazali i które są niezbędne do opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
  • W celu umożliwienia przetwarzania danych wymienionych w niniejszej polityce prywatności, na przykład w celu hostingu i utrzymania naszych usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Działają oni wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani umownie do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Sama usługa zamawiania online jest realizowana przez Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf.
 3. Pliki cookie
  • Aby uatrakcyjnić nasze usługi i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tzw. pliki cookie (zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, przypisane do używanej przeglądarki, a niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wykluczała ich akceptację w niektórych przypadkach lub zupełnie. Więcej informacji znajdą Państwo w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona. Akceptując nasz „baner plików cookie", zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą plików cookie. Niniejsze dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Używamy następujących analitycznych plików cookie:
   • Korzystamy z Adobe Analytics, usługi Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii; „Adobe”). Usługa ta wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są przekazywane na serwery Adobe w Irlandii, gdzie są anonimizowane, a następnie przekazywane w formie anonimowej na serwery w USA w celu dalszego przetwarzania i przechowywania. Adobe wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatora strony oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Adobe, mogą one zostać przekazane osobom trzecim. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie będzie powiązany z innymi danymi Adobe. Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej może nie być możliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych o Państwu danych w sposób i w celu opisanym powyżej. Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzenia danych przez Adobe, ze skutkiem na przyszłość. Więcej o sprzeciwie dowiedzą się Państwo na stronie http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
   • Korzystamy również z Google Analytics, usługi analizy strony internetowej świadczonej przez Google Inc. („Google"). Google Analytics używa również plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Państwa adres IP zostanie jednak skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. W naszym imieniu Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług operatorowi strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, dostosowując odpowiednio konfigurację swojej przeglądarki. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki.
 1. Udostępnianie danych osobowych i okresy przechowywania
  • O ile prawo nie wymaga inaczej (np. ze względu na ograniczenia związane z COVID-19), podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych, nie będzie to miało dla Państwa żadnych konsekwencji, z wyjątkiem tego, że nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług.
  • Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępnić Państwa dane osobowe, bez zgody tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. Sądom, organom ścigania). Administrator Danych Osobowych nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów wykonujących usługi pocztowe i przewozowe bądź inne niezbędne w celu realizacji zamówienia, w zakresie koniecznym do jego realizacji.
  • Dane osobowe, które podają nam Państwo za pośrednictwem naszego serwisu zamówień online, są przechowywane tylko do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały przetworzone. W przypadku utworzenia własnego konta, dane są przechowywane do momentu usunięcia konta.
  • Odmienne okresy przechowywania danych mogą również wynikać z uzasadnionego interesu (np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zapobiegania ich niewłaściwemu wykorzystaniu). Dane osobowe, które mamy obowiązek przechowywać ze względu na prawne lub umowne zobowiązania do ich przechowywania, będą przechowywane przez czas trwania danego zobowiązania.
 2. Państwa prawa

Jako osobie, której dotyczą dane w rozumieniu RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych (prawo dostępu do informacji, art. 15 RODO),
 • prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych niekompletnych (prawo do sprostowania, art. 16 RODO),
 • prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, jeśli istnieją ku temu wymogi prawne, a jeśli dane osobowe zostały przekazane, poinformowanie innych administratorów o żądaniu ich usunięcia, jeśli jest to wymagane przez prawo (prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi danych (prawo do przekazania danych, art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu jego zaprzestania, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie lub naszych uzasadnionych interesach lub interesach osób trzecich. Nie ma to zastosowania, jeżeli można wykazać istotne powody przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami lub jeżeli dane są wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO),
 • prawo do otrzymywania informacji na temat podstawowych aspektów wspólnej odpowiedzialności, z których wynikają role i obowiązki każdego administratora w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz mechanizmy i procedury wykonywania praw podmiotów danych (art. 26 ust. 2 RODO),
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie w celu uniemożliwienia przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody udzielonej przed uchyleniem (prawo do uchylenia, art. 7 RODO).

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza RODO (art. 77 RODO).

Stan: Grudzień 2020/AG

Dish Order_B2C_Privacy_V3_Dec 2020_pl